اعضای هیات علمی

محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال