اعضای هیات علمی

محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Scopus
  • 23 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با زبان های محلی 2106208 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحقیق آزاد 2106005 2 06 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آشنایی با زبان های محلی 2106208 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آشنایی با زبان های محلی 2106208 2 09 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحقیق آزاد 2106177 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه های مطالعات منطقه ای 2106218 2 07 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آشنایی با زبان های محلی 2106195 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
مسائل اقتصادی اروپا 2106193 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه های مطالعات منطقه ای 2106218 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
آشنایی با زبان های محلی 2106195 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 07 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106241 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تحولات نظری در روابط بین الملل ، جهانی شدن و منطقه گرایی 2106160 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تحقیق آزاد 2106203 2 06 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1