اعضای هیات علمی

محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی،

دانشیار
  • عضویت در کمیته پژوهشی علوم سیاسی
  • عضویت در هیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
  • عضویت در شورای علمی همایش رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای
  • عضویت در هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

طرح های کاربردی