اعضای هیات علمی

نادر میرزاده کوهشاهی

نادر میرزاده کوهشاهی،

استادیار
  • ، عضو کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته ((حقوق عمومی))
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112416
اتاق : 431
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها