اعضای هیات علمی

نادر میرزاده کوهشاهی

نادر میرزاده کوهشاهی،

استادیار
  • ، عضو کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته ((حقوق عمومی))
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112416
اتاق : 431
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق کار 2120039 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق همبستگی 2103115 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 2103116 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق کار 2103125 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق کار 2120039 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
حقوق اداری ایران 2103085 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 2103116 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق کار 2103125 1 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق کار 2105086 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق کار 2120039 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای ارای دیوان عدالت اداری 2103144 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق اداری 2 2103014 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق اداری ایران 2103085 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 2103116 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق کار 2103125 1 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق کار 2120039 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق کار 2105086 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
سمینار 2103123 1 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق همبستگی 2103115 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 2103116 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1