اعضای هیات علمی

سیدباقر میرعباسی

سیدباقر میرعباسی،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : -
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 2103005 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های حقوقی حل اختلافات بین الملل 2103046 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق دیپلماتیک و کنسولی 2103077 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق بین المللی عمومی 3 (روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات) 2104150 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق بشر 2103140 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش های حقوقی حل اختلافات بین الملل 2103046 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای از حمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحلیل محتوی آراء و احکام قضایی و داوری 2103095 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق بشر 2103096 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای از حمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق دریاها 2103084 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2