اعضای هیات علمی

سیدباقر میرعباسی

سیدباقر میرعباسی،(بازنشسته)

استاد
  • مدیر گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق عمومی 1394←1396
  • مدیر گروه حقوق عمومی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، استراسبورگ ، حقوق خصوصی و اسلامی

… ←

کارشناسی ارشد ، استراسبورگ ، حقوق عمومی

… ←

دکتری ، استراسبورگ ، حقوق بین الملل

… ←

کارشناسی ارشد ، استراسبورگ ، حقوق عمومی

… ←

دکتری ، استراسبورگ ، حقوق خصوصی و اسلامی

… ←

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1344 ← 1348

فعالیت های علمی