اعضای هیات علمی

سیدباقر میرعباسی

سیدباقر میرعباسی،(بازنشسته)

استاد
  • مدیر گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
صفحه رخ نما

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق عمومی 1394←…
  • مدیر گروه حقوق عمومی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، استراسبورگ ، حقوق عمومی

… ←

Ph.D ، استراسبورگ ، حقوق خصوصی و اسلامی

… ←

Ph.D ، استراسبورگ ، حقوق بین الملل

… ←

M.S ، استراسبورگ ، حقوق عمومی

… ←

M.S ، استراسبورگ ، حقوق خصوصی و اسلامی

… ←

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1344 ← 1348

کلمات کلیدی