اعضای هیات علمی

مهدی پیری دمق

مهدی پیری دمق،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما

 

کارشناسی حقوق قضایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران    1386-1382

کارشناسی ارشد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 1386-1388

دکتری حقوق بین الملل انرژی دانشکده حقوق دانشگاه ماستریخت هلند  1390-1394

اخذ مدرک پژوهشگر حقوق از موسسه اروپایی    2012-2014 Ius Commune research school 

شرکت در دوره اموزشی تحلیل اقتصادی حقوق دانشگاه ماستریخت

نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق محیط زیست 2104200 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
حقوق بین الملل توسعه 2103080 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/02 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
قراردادهای بالادستی نفت و گاز 2103189 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
حقوق مسئولیت مدنی 2103175 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل اقتصادی 2103027 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز 2103199 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل توسعه 2103080 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کار تحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1398/04/03 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1397
قراردادهای بالادستی نفت و گاز 2103189 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق مسئولیت مدنی 2103175 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق بین الملل اقتصادی 2103027 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز 2103199 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق بین الملل توسعه 2103080 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2103182 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کار تحقیقی 1 2105188 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 10:45) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
قراردادهای بالادستی نفت و گاز 2103189 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق مسئولیت مدنی 2103175 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل محیط زیست 2103074 1 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2