اعضای هیات علمی

محمود مهدوی

محمود مهدوی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112312
اتاق : 250
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جرم شناسی کودکان و نوجوانان 2104188 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
پیشگیری از جرم 2104144 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) 1399/11/06 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
سمینار 2104095 1 07 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1399
سمینار 2104095 1 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
جرم شناسی 2104033 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جرم شناسی اطفال و نوجوانان 2104152 2 07 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
جرم شناسی کودکان و نوجوانان 2104188 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق جزای عمومی 2 2104167 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جرم شناسی 2104033 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
جرم شناسی اطفال و نوجوانان 2104152 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کار تحقیقی 2 2105190 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1398/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1397
جرم شناسی کودکان و نوجوانان 2104188 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
حقوق جزای عمومی 2 2104167 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق کیفری عمومی 2 2104059 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
بزهکاری اطفال 2 2104009 1 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 15:45) 1397/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
سمینار 2104095 1 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار 2104095 1 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
جرم شناسی 2104033 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
بزهکاری اطفال 1 2104008 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 16:45) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کار تحقیقی 2 2105190 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1397/04/03 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2