اعضای هیات علمی

کامران طارمی

کامران طارمی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112354
اتاق : 368
صفحه رخ نما
Scopus
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان انگلیسی 2102149 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی 2102149 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 2 نتیجه