اعضای هیات علمی

جمشید ممتاز

جمشید ممتاز،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : -
اتاق : دفتر پیشکسوتان
صفحه رخ نما

پایان نامه ها و رساله ها