اعضای هیات علمی

جمشید ممتاز

جمشید ممتاز،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
اتاق : دفتر پیشکسوتان
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال