اعضای هیات علمی

ایرج گلدوزیان

ایرج گلدوزیان،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پایان نامه ها و رساله ها