اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
  • نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
  • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
  • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • مدیر کل امور حقوقی
  • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
  • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 18 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها