اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
  • نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
  • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
  • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • مدیر کل امور حقوقی
  • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
  • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 18 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
اجرای احکام مدنی 2104206 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
حل و فصل اختلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/16 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 2105019 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1399
حل و فصل اختلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
اجرای احکام مدنی 2104206 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حل و فصل اختلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
آیین دادرسی مدنی 2105019 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حل و فصل اختلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2