اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
  • ، نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
  • ، مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • ، نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
  • ، نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • ، مدیر کل امور حقوقی
  • ، کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
  • ، عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حل و فصل احتلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حل و فصل احتلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
آئین دادرسی مدنی 2105019 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
آئین دادرسی مدنی 2105019 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اجرای احکام و اسناد 2105001 2 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2