اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
  • نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
  • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
  • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • مدیر کل امور حقوقی
  • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
  • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 18 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.