اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
  • دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
  • دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ، مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ، نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
  • کمیته ارزشیابی کیفیت دانشگاه تهران ، نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • دانشگاه تهران ، مدیر کل امور حقوقی
  • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی ، کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
  • هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران ، عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -
صفحه رخ نما

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.