اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
  • دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
  • دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ، مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ، نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
  • کمیته ارزشیابی کیفیت دانشگاه تهران ، نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • دانشگاه تهران ، مدیر کل امور حقوقی
  • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی ، کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
  • هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران ، عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -
صفحه رخ نما

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.