اعضای هیات علمی

سعید حبیبا

سعید حبیبا،

استاد
  • ، عضو هیات ممیزه دانشگاه بین المللی امام خمینی
  • ، عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : 430
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال