اعضای هیات علمی

سعید حبیبا

سعید حبیبا،

استاد
  • ، عضو هیات ممیزه دانشگاه بین المللی امام خمینی
  • ، عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : 430
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مالکیت صنعتی 2 2105228 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
حقوق مالکیت فکری تطبیقی و انتقال فناوری 2105305 2 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
ضمانت اجرای مالکیت فکری 2105229 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق مالکیت صنعتی 1 2105227 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی 2105249 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق زیست فناوری 2105236 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
حقوق مالکیت صنعتی 2 2105228 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق مالکیت فکری تطبیقی و انتقال فناوری 2105305 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ضمانت اجرای مالکیت فکری 2105229 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مالکیت صنعتی 1 2105227 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی 2105249 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق زیست فناوری 2105236 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مالکیت صنعتی 2 2105228 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
ضمانت اجرای مالکیت فکری 2105229 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مالکیت فکری 2105220 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق مالکیت صنعتی 1 2105227 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی 2105249 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق زیست فناوری 2105236 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مالکیت صنعتی 2 2105228 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ضمانت اجرای مالکیت فکری 2105229 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2