اعضای هیات علمی

فردین قریشی

فردین قریشی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112348
اتاق : 345
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۶
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش و پژوهش در روابط بین الملل 2102033 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/06 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
روش و پژوهش در روابط بین الملل 2102033 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش و پژوهش در روابط بین الملل 2102033 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش و پژوهش در روابط بین الملل 2102033 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
روش و پژوهش در روابط بین الملل 2102033 3 03 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش و پژوهش در روابط بین الملل 2102033 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
روش و پژوهش در روابط بین الملل 2102033 3 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1