اعضای هیات علمی

ابراهیم متقی

ابراهیم متقی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه مشترک دانشگاه های آجا
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112411
اتاق : 409
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ روابط بین الملل 1 2101629 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اصول و مبانی روابط بین الملل 1 2101395 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2101515 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بررسی سیاست خارجی ایران در قرن 19 و 20 تا انقلاب اسلامی 2101529 2 01 نیمه اول ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
سیاست خارجی قدرت های بزرگ 2101487 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2101368 2 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ روابط بین الملل 2 2101630 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های امنیت 2101637 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2101515 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مسائل نظامی و استراتژیکی 2101365 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سیاست و حکومت در آمریکای شمالی 2101374 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
تاریخ روابط بین الملل 1 2101629 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تاریخ روابط بین الملل 2101399 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی آمریکای شمالی 2106214 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2101368 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول و مبانی روابط بین الملل 1 2101395 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول روابط بین الملل 2101388 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روابط شمال و جنوب 2101517 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
مسائل سیاسی - اجتماعی و راهبردی دفاع مقدس 2101627 2 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظریه های مختلف در روابط بین الملل 2101515 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3