اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم متقی

ابراهیم متقی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112411
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1369 ← 1375

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1364 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1359 ← 1363

فعالیت های علمی