اعضای هیات علمی

ابراهیم متقی

ابراهیم متقی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه مشترک دانشگاه های آجا
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112411
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • عضو هیات ممیزه مشترک دانشگاه های آجا 1396←…
  • عضویت هیات ممیزه 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1369 ← 1375

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1364 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1359 ← 1363

کلمات کلیدی