اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی،

استاد
  • ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
  • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
  • هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)
  • کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین
  • رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین
  • نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
  • عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
  • عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112367
اتاق : 347
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال