اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی،

استاد
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • عضو کمیسیون حقوقی شورای حقوقی سازمان ثبت احوال
 • هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)
 • کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین
 • کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران
 • مسئول کمیسیون علمی پژوهشی انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین
 • نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
 • عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران
 • عضویت هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112367
اتاق : 347
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آیین دادرسی مدنی تطبیقی 2105020 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی تطبیقی 2105203 2 05 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 01 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی تطبیقی 2105203 2 01 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی تطبیقی 2105203 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
مسئولیت مدنی تطبیقی 2105167 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1