اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی،

استاد
 • رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • عضو کمیسیون حقوقی شورای حقوقی سازمان ثبت احوال
 • هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)
 • کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین
 • عضو هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نور طوبی(آموزش مجازی)
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی حقوق ایران
 • مسئول کمیسیون علمی پژوهشی انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران
 • رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین
 • نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
 • هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
 • عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران
 • عضو هیأت نظارت بر عملکرد هیأت ممیزه مؤسسات
 • عضویت هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • فرآیند بازنگری برنامه درسی دوره دکتری تخصصی رشته حقوق خصوصی
 • رئیس باشگاه تخصصی حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112367
اتاق : 347
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.