اعضای هیات علمی

یوسف مولائی

یوسف مولائی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112348
اتاق : 345
صفحه رخ نما

پروفایل

  • مدیر گروه روابط بین الملل 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لولون ، حقوق بین الملل

… ←

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضائی

1352 ← 1356

فعالیت های علمی