اعضای هیات علمی

صادق زیباکلام مفرد

صادق زیباکلام مفرد،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112354
اتاق : 368
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، عدم اعلام ، مهندسی شیمی

1107 ← 1111

M.Sc ، عدم اعلام ، مهندسی شیمی

1107 ← 1111

Ph.D ، عدم اعلام ، علوم سیاسی

1107 ← 1111

فعالیت های علمی