اعضای هیات علمی

حمید الهوئی نظری

حمید الهوئی نظری،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112416
اتاق : 431
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل خصوصی 2103029 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل محتوی آراء و احکام قضایی و داوری 2103095 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق جزای بین الملل 2103092 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل خصوصی 2103029 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل محتوی آراء و احکام قضایی و داوری 2103095 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق جزای بین الملل 2103092 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق بین الملل خصوصی 2103029 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 2120032 3 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین المللی 2103051 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق کیفری بین الملل 2103041 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل خصوصی 2103029 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 2120032 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1396/03/20(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 2103005 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2