اعضای هیات علمی

شهلا معظمی

شهلا معظمی،(بازنشسته)

دانشیار
  • ، معاون موسسه تحقیقات جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • ، عضو علی البدل هیات مرکزی تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112335
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، عضو علی البدل هیات مرکزی تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392←…
  • ، عضو هیات تحریریه محله علوم جنایی 1388←1391
  • ، معاون موسسه تحقیقات جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384←…
  • ، معاون موسسه تحقیقات جزا وجرمشناسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 1384←1386

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق جزا و جرم شناسی

1370 ← 1371

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق جزا و جرمشناسی

1352 ← 1363

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق (قضایی)

1107 ← 1349

فعالیت های علمی