اعضای هیات علمی

محمد اصغری

محمد اصغری،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1379 ← 1384

دکتری ، دانشگاه تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1379 ← 1384

فعالیت های علمی