اعضای هیات علمی

سعیده لطفیان

سعیده لطفیان،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 194 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال