اعضای هیات علمی

سعیده لطفیان

سعیده لطفیان،

استاد
  • عضو کمیته تخصصی علوم انسانی انتشارات دانشگاه
  • عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در کارگروه صلاحیت علمی گروه علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 188 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال