اعضای هیات علمی

سعیده لطفیان

سعیده لطفیان،

استاد
  • پژوهشکده مطالعات راهبردی ، عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی
  • ، عضو شورای مشاوران فصلنامه انگلیسی Asian Politics and Policy
  • ، عضو کمیته تخصصی علوم انسانی انتشارات دانشگاه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، سردبیر مجله لاتین مطالعات ایران و اوراسیا مرکزی 1394←1396
  • دانشگاه تهران ، عضو هیات تحریریه فصلنامه تخصصی سیاتگذاری عمومی 1392←1396
  • ، عضو شورای مشاوران فصلنامه انگلیسی Asian Politics and Policy 1389←…
  • پژوهشکده مطالعات راهبردی ، عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی 1388←…
  • دانشگاه تهران ، عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی 1386←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایالتی میشیگان ، علوم سیاسی

1360 ← 1365

M.Sc ، دانشگاه ایالتی میشیگان ، علوم سیاسی

1359 ← 1360

M.Sc ، دانشگاه غربی میشیگان ، مدیریت دولتی

1357 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1353 ← 1356

فعالیت های علمی