اعضای هیات علمی

سعیده لطفیان

سعیده لطفیان،

استاد
  • مشاور رییس دانشگاه تهران در امور زنان و خانواده
  • عضو کمیته تخصصی علوم انسانی انتشارات دانشگاه
  • عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در کارگروه صلاحیت علمی گروه علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 183 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • عضو هیات علمی وابسته گروه آموزشی مطالعات منطقه ای 1386←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایالتی میشیگان ، علوم سیاسی

1360 ← 1365

M.S ، دانشگاه ایالتی میشیگان ، علوم سیاسی

1359 ← 1360

M.S ، دانشگاه غربی میشیگان ، مدیریت دولتی

1357 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1353 ← 1356

فعالیت های علمی