اعضای هیات علمی

محمدعلی شیرخانی

محمدعلی شیرخانی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112389
اتاق : 426
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، مدیر گروه روابط بین الملل 1392←1394
  • ، عضویت،هئیت تحریریه فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت نظامی 1391←1394
  • ، عضو هیات مشاوران فصلنامه انگلیسی IRFA IRAN REVIEW OF FOREIGN AFFAIRS 1390←1395
  • ، عضو هیات تحریریه مجله دانش سیاسی 1387←1395
  • ، عضو هیات تحریریه مجله علوم سیاسی 1384←1395
  • ، عضو هیات تحریریه مجله رهیافت های سیاسی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی 1384←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایداهو ، علوم سیاسی-اقتصاد سیاسی بین الملل

1365 ← 1371

M.Sc ، میسوری ، علوم سیاسی-سیاستگذاری

1362 ← 1365

کارشناسی ارشد ، وسترن ایلی نویز یونیورسیتی ، اقتصاد/آمار

1357 ← 1359

فعالیت های علمی