اعضای هیات علمی

روشنعلی شکاری

روشنعلی شکاری،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فقه وحقوق اسلامی

1371 ← 1375

M.Sc ، تهران ، حقوق خصوصی و اسلامی

1364 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضائی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی