اعضای هیات علمی

بهزاد شاهنده

بهزاد شاهنده،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی