اعضای هیات علمی

محمد شفیعی فر

محمد شفیعی فر،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112417
اتاق : 412
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر جمهوری اسلامی ایران 2101367 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
تحول سیاسی اجتماعی از سال 24 تا 57 2101288 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
نگارش و ویرایش متون سیاسی 2101621 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
نگارش و ویرایش متون سیاسی 2101621 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
انقلاب اسلامی ایران در ابعاد تاریخی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 2101530 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر جمهوری اسلامی ایران 2101367 2 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نگارش و ویرایش متون سیاسی 2101621 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تحول سیاسی اجتماعی از سال 24 تا 57 2101288 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
انقلاب اسلامی ایران در ابعاد تاریخی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 2101530 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر جمهوری اسلامی ایران 2101367 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحول سیاسی اجتماعی از سال 24 تا 57 2101288 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نگارش و ویرایش متون سیاسی 2101621 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 04 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در عصر پهلوی 2101404 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحول سیاسی اجتماعی از سال 24 تا 57 2101288 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تحول سیاسی اجتماعی از سال 24 تا 57 2101288 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2