اعضای هیات علمی

محمد شفیعی فر

محمد شفیعی فر،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112417
اتاق : 412
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی