اعضای هیات علمی

محمد شفیعی فر

محمد شفیعی فر،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112417
اتاق : 412
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

  • معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی