اعضای هیات علمی

سیدعزت اله عراقی

سیدعزت اله عراقی،(مرحوم)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : -
اتاق : -