اعضای هیات علمی

سیدعزت اله عراقی

سیدعزت اله عراقی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، حقوق

… ← 1342

Ph.D ، پاریس ، حقوق خصوصی و اسلامی

1345 ← 1349

M.S ، مون پلیه ، حقوق خصوصی و اسلامی

1342 ← 1346

فعالیت های علمی