اعضای هیات علمی

سید حمزه صفوی همامی

سید حمزه صفوی همامی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112363
اتاق : 367
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرهنگ و جامعه در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106068 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
خاورمیانه و شمال آفریقا و سازمان های بین المللی 2106066 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
محیط امنیتی اروپا 2106048 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
محیط امنیتی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106172 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106175 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1400
سازمان های منطقه ای خاور میانه و شمال آفریقا 2106044 2 06 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/22 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
روابط میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 2106064 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1399
محیط امنیتی اروپا 2106048 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/22 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
فرهنگ و جامعه در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106068 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
خاورمیانه و شمال آفریقا و سازمان های بین المللی 2106066 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
محیط امنیتی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106172 2 06 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/05 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106175 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/27 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
روابط میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 2106064 2 06 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
محیط امنیتی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106172 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
روابط میان کشورهای خاورمیانه 2106222 2 06 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سیاست بین الملل 2106162 2 08 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 06 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 09 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سیاست بین الملل 2106162 2 07 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2