اعضای هیات علمی

محمدجواد رضائی زاده

محمدجواد رضائی زاده،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112358
اتاق : 346
صفحه رخ نما
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اداری 1 2103013 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق اداری تطبیقی 2103067 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای ارای دیوان عدالت اداری 2103144 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
حقوق اداری 2 2103014 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق اداری ایران 2103085 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق اداری 2 2103014 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق اداری ایران 2103085 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق معاملات دولتی 2103325 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1