اعضای هیات علمی

عبداله رمضان زاده

عبداله رمضان زاده،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، University of Leuven ، روابط بین الملل

1370 ← 1374

فعالیت های علمی