اعضای هیات علمی

حسین نوروزی

حسین نوروزی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112416
اتاق : 431
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، تست 1395←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی