اعضای هیات علمی

نسرین مصفا

نسرین مصفا،

استاد
  • معاون اداری و مالی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112407
اتاق : 406
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.