اعضای هیات علمی

نسرین مصفا

نسرین مصفا،

استاد
  • معاون اداری و مالی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112407
اتاق : 406
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.