اعضای هیات علمی

نسرین مصفا

نسرین مصفا،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112407
اتاق : 406
صفحه رخ نما
Scopus
 • 8 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
 • 82 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • نماینده هیات اجرائی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران کارگروه صلاحیت علمی گروه روابط بین الملل 1399←1401
 • معاون اداری و مالی 1397←1399
 • معاون مالی اداری دانشکده 1395←1397
 • اعضای کمیته علمی 1394←1394
 • رئیس هئیت مدیره 1392←1394
 • معاون کمیسیون حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی 1384←1388
 • معاون کمیسیون حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی 1380←1382
 • معاون ادری و مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379←1382

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، علوم سیاسی

… ← 1374

M.S ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

… ←

B.S ، شهید بهشتی ، علوم سیاسی

… ←

کلمات کلیدی