اعضای هیات علمی

نسرین مصفا

نسرین مصفا،

استاد
  • ، معاون اداری و مالی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112407
اتاق : 406
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 32 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، معاون اداری و مالی 1397←1400
  • ، معاون مالی اداری دانشکده 1395←1397
  • ، اعضای کمیته علمی 1394←1394
  • ، رئیس هئیت مدیره 1392←1394
  • ، معاون کمیسیون حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی 1384←1388
  • ، معاون کمیسیون حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی 1380←1382
  • ، معاون ادری و مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379←1382

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی