اعضای هیات علمی

نسرین مصفا

نسرین مصفا،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112407
اتاق : 406
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 45 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

پروفایل

  • معاون اداری و مالی 1397←1400
  • معاون مالی اداری دانشکده 1395←1397
  • اعضای کمیته علمی 1394←1394
  • رئیس هئیت مدیره 1392←1394
  • معاون کمیسیون حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی 1384←1388
  • معاون کمیسیون حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی 1380←1382
  • معاون ادری و مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379←1382

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، علوم سیاسی

… ← 1374

B.S ، شهید بهشتی ، علوم سیاسی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

… ←

فعالیت های علمی