اعضای هیات علمی

ناصر هادیان جزی

ناصر هادیان جزی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112392
اتاق : 420
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تنسی ، علوم سیاسی

1364 ← 1370

کارشناسی ارشد ، jتنسی ، جامعه شناسی

1362 ← 1364

کارشناسی ، ایالتی شمال غرب لویزیانا ، جامعه شناسی

1358 ← 1362

فعالیت های علمی