اعضای هیات علمی

نوراله قیصری

نوراله قیصری،

استادیار
  • عضو گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112375
اتاق : 364
صفحه رخ نما

پروفایل

  • کارگروه اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی 1392←1395
  • مدیر گروه اندیشه سیاسی در اسلام 1389←1390
  • عضو کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی(نماینده منتخب اعضای هیات علمی ) 1386←1390
  • مسئول کمیته تخصصی هبستگی و هویت ملی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری 1386←1389
  • عضو گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک 1385←…
  • عضو شورای تامین منابع کتابخانه 1385←1390
  • مدیر گروه پژوهشی اقوام واقلیت ها 1385←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1374 ← 1381

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1370 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1365 ← 1369

فعالیت های علمی