اعضای هیات علمی

نجادعلی الماسی

نجادعلی الماسی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی