اعضای هیات علمی

محسن رهامی

محسن رهامی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی