اعضای هیات علمی

عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112372
اتاق : 419
صفحه رخ نما
Scopus
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 80 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اقتصاد و سیاستگذاری عمومی 2101023 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد سیاسی در ایران معاصر 2101337 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روابط شمال و جنوب 2101517 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد سیاسی بین الملل 2101504 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اقتصاد سیاسی بین الملل 2101504 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مسائل توسعه سیاسی در ایران 2101243 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روابط شمال و جنوب 2101517 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روابط شمال و جنوب 2101517 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی اقتصادی سیاست 2101613 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی اقتصادی سیاست 2101613 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد و سیاستگذاری عمومی 2101023 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کلیات اقتصاد برای سیاست 2101137 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کلیات اقتصاد برای سیاست 2101137 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی علم اقتصاد (خرد و کلان) 2101379 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی علم اقتصاد (خرد و کلان) 2101379 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روابط شمال و جنوب 2101517 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه 2101400 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2